Lost Cause – cytaty (Część II)

Wpis stworzony na potrzeby przechowywania najważniejszych cytatów i źródeł na jakich opierałem się tworząc swój mini cykl na temat Konfederacji.


Świetny artykuł o powodach secesji:
https://www.konflikty.pl/historia/1815-1918/przyczyny-wojny-secesyjnej/

Konfederaci o powodach secesji:

Deklaracje secesji Missisipi, Georgii, Południowej Karoliny i Teksasu:
https://www.battlefields.org/learn/primary-sources/declaration-causes-seceding-states
https://www.battlefields.org/learn/articles/reasons-secession (wykresy kołowe opisujące ile miejsca poświęcono jakiemu powodowi secesji)

Południowa Karolina

„Ten sam artykuł Konstytucji zastrzega też, że poszczególne stany są zobowiązane do wydania zbiegów z innych stanów.

Rząd federalny, jako nasz wspólny pośrednik, uchwalił prawa w których wziął pod uwagę te zastrzeżenia. Przez wiele lat prawa te były przestrzegane. Ale wzrastająca wrogość nie-niewolniczych stanów wobec instytucji niewolnictwa sprawiła, że przestały one przestrzegać tych zobowiązań – i tak, prawa rządu federalnego przestały realizować cele, jakie wyznaczyła Konstytucja.

Prawo do posiadania niewolników było realizowane przez danie wolnym ludziom udzielnych politycznych praw, przez danie im prawa do reprezentowania innych, ale także przez obciążenie ich bezpośrednimi podatkami za trzy piąte posiadanych przez nich niewolników. Zezwolono też na importowanie nowych niewolników przez okres dwudziestu lat i nakazywano wydawanie zbiegów, którzy uciekli ze swoich miejsc pracy.

Utrzymujemy, że te cele, dla których Rząd [Federalny] został powołany, zostały zupełnie zniesione i zostało tu uczynione przez ten właśnie Rząd – na skutek działań nie-niewolniczych stanów”.

„The same article of the Constitution stipulates also for rendition by the several States of fugitives from justice from the other States.”

„The General Government, as the common agent, passed laws to carry into effect these stipulations of the States. For many years these laws were executed. But an increasing hostility on the part of the non-slaveholding States to the institution of slavery, has led to a disregard of their obligations, and the laws of the General Government have ceased to effect the objects of the Constitution. „

„The right of property in slaves was recognized by giving to free persons distinct political rights, by giving them the right to represent, and burthening them with direct taxes for three-fifths of their slaves; by authorizing the importation of slaves for twenty years; and by stipulating for the rendition of fugitives from labor.

We affirm that these ends for which this Government was instituted have been defeated, and the Government itself has been made destructive of them by the action of the non-slaveholding States. „

***

Argumentacja polityków Południowej Karoliny:

  1. Konstytucja Stanów Zjednoczonych gwarantuje poszczególnym stanom zarówno secesję jak i to, że stany są zobowiązanie we wzajemnym pomaganiu sobie w ściganiu zbiegłych niewolników. Były to kluczowe warunki dla których wiele stanów, zwłaszcza Południowych, w ogóle dołączyły do Unii podczas walk o niepodległość od Imperium Brytyjskiego w XVIII wieku.
  2. Powołując się na konstytucję, rząd federalny w przeszłości wydał prawa wymuszające na innych stanach to zobowiązanie (jak np. Fugitive Slave Act z 1850).
  3. Niechętne niewolnictwu stany Północy robiły wszystko, by prawo to ignorować albo wręcz pomagać zbiegłym niewolnikom.
  4. Prezydentem zostaje Lincoln a Republikanie rosną w siłę w Kongresie – znak, że nie ma co wypatrywać tego, że Fugitive Act będzie bardziej egzekwowane.
  5. Południowa Karolina chce skorzystać ze swojego prawa do secesji ponieważ jej mieszkańcy uznają, że rząd federalny nie spełnia dłużej swojej roli.

***

Missisipi

Nasze stanowisko jest dogłębnie określone przez instytucję niewolnictwa – najwspanialsze dobro materialne świata. Wynikły z niego trud zapewnia produkt stanowiący zdecydowanie największą i najważniejszą część światowego handlu. Uzyskanie tego produktu jest możliwe w szczególnym, niemal tropikalnym, klimacie i – na skutek nieubłaganych praw przyrody – jedynie przedstawiciele czarnej rasy znieść mogą wystawienie na tropikalne słońce. Utrzymane produkty stały się niezbędne światu i cios zadany niewolnictwu to cios zadany handlowi i cywilizacji. Cios ten od dawna był wycelowany w Instytucję i bliski był moment, gdy miał w końcu paść. Mieliśmy do wyboru albo ulec nakazowi uwolnienia niewolników, albo rozwiązać Unię, której pryncypia zostały wypaczone na naszą zgubę”.

„Our position is thoroughly identified with the institution of slavery—the greatest material interest of the world. Its labor supplies the product which constitutes by far the largest and most important portions of commerce of the earth. These products are peculiar to the climate verging on the tropical regions, and by an imperious law of nature, none but the black race can bear exposure to the tropical sun. These products have become necessities of the world, and a blow at slavery is a blow at commerce and civilization. That blow has been long aimed at the institution, and was at the point of reaching its consummation. There was no choice left us but submission to the mandates of abolition, or a dissolution of the Union, whose principles had been subverted to work out our ruin”

Teksas

„Utrzymujemy za niezbywalną prawdę, że rządy poszczególnych stanów oraz rząd samej konfederacji zostały ustanowione wyłącznie przez białą rasę, dla dobra jej i jej potomków. Rasa afrykańska nie miała w tym żadnego udziału a jej przedstawiciele słusznie są uznawani za rasę gorszą i podległą; i tylko w tym charakterze jej istnienie w tym kraju może być uznawane za korzystane i dające się tolerować.

Utrzymujemy, że w tym wolnym rządzie *wszyscy biali ludzie są i zgodnie z prawem powinni być równi pod względem cywilnych i politycznych praw* [nacisk oryginalny]. Stwierdzamy, że służebność afrykańskiej rasy w istniejącej obecnie w stanach formie jest korzystna dla obu stron, zarówno niewolnej jak i wolnej, i że służebność ta jest aż nadto upoważniona i uzasadniona doświadczeniami ludzkości i wolą Wszechmocnego Stwórcy, tak jak utrzymują wszystkie chrześcijańskie narody. Zniszczenie istniejących relacji między dwiema rasami, propagowane przez naszych partykularnych wrogów, przyniosłoby nieuniknione katastrofy, które spadłyby na obie rasy i wszystkie piętnaście niewolniczych stanów”.

„We hold as undeniable truths that the governments of the various States, and of the confederacy itself, were established exclusively by the white race, for themselves and their posterity; that the African race had no agency in their establishment; that they were rightfully held and regarded as an inferior and dependent race, and in that condition only could their existence in this country be rendered beneficial or tolerable.

That in this free government *all white men are and of right ought to be entitled to equal civil and political rights* [emphasis in the original]; that the servitude of the African race, as existing in these States, is mutually beneficial to both bond and free, and is abundantly authorized and justified by the experience of mankind, and the revealed will of the Almighty Creator, as recognized by all Christian nations; while the destruction of the existing relations between the two races, as advocated by our sectional enemies, would bring inevitable calamities upon both and desolation upon the fifteen slave-holding states.”

Georgia

W ciągu ostatniej dekady mieliśmy liczne i poważne powody do skarg na nie-niewolniczą konfederację stanów w sprawach związanych z tematem afrykańskiego niewolnictwa.

Partia Lincolna, zwana partią Republikańską, jest w swej obecnej nazwie i organizacji tworem nowym. Jej członkowie przyznają, że są partią anty-niewolniczą. Jest prawdą, że przyciąga do siebie swymi zasadami dotąd rozproszonych propagatorów wybuchowych politycznych herezji, wielbicieli potępionych teorii politycznej ekonomii, zwolenników handlowych restrykcji, protekcji, specjalnych przywilejów, marnotrawstwa i korupcji w administracji Rządu. Jednakowoż, to anty-niewolnictwo jest jej misją i celem. Przez anty-niewolnictwo partia ta stała się główną siłą w państwie”.

„For the last ten years we have had numerous and serious causes of complaint against our non-slave-holding confederate States with reference to the subject of African slavery.”

„The party of Lincoln, called the Republican party, under its present name and organization, is of recent origin. It is admitted to be an anti-slavery party. While it attracts to itself by its creed the scattered advocates of exploded political heresies, of condemned theories in political economy, the advocates of commercial restrictions, of protection, of special privileges, of waste and corruption in the administration of Government, anti-slavery is its mission and its purpose. By anti-slavery it is made a power in the state. „

Luizjana

Luizjana upatruje w uformowaniu południowej konfederacji sposobu na zachowanie błogosławieństw danych nam przez afrykańskie niewolnictwo oraz przez wolne instytucje Unii Federalnej, które odziedziczyliśmy po naszych przodkach. Będąc sąsiadem i siostrzanym stanem, Luizjana pragnie serdecznej współpracy Teksasu w uformowaniu Południowej Konfederacji.

[…]

Mieszkańcy Luizjany uznaliby za śmiertelny cios zadany afrykańskiemu niewolnictwu sytuację, w której Teksas nie zdecydowałby się na secesji lub, gdyby dokonał jej, ale nie złączył swego przeznaczenia z innymi stanami poprzez Południową Konfederację”.

„Louisiana looks to the formation of a Southern confederacy to preserve the blessings of African slavery, and of the free institutions of the founders of the Federal Union, bequeathed to their posterity. As her neighbor and sister State, she desires the hearty co-operation of Texas in the formation of a Southern Confederacy.”

„The people of Louisiana would consider it a most fatal blow to African slavery, if Texas either did not secede or having seceded should not join her destinies to theirs in a Southern Confederacy.”

„The people of the slaveholding States are bound together by the same necessity and determination to preserve African slavery.”

http://www.civilwarcauses.org/gwill.htm

(Przy okazji, podobną retorykę politycy Georgii przemawiając do zgromadzenia secesyjnego w Wirginii:

„[Powodem] było przekonanie, głębokie przekonanie w Georgii, że jedynie oddzielenie się od Północy może zapobiec abolicji niewolnictwa. […] Że Północ jest na drodze do zdobycia możliwości abolicji niewolnictwa”.)

Alabama

„[…] wybranie P. Lincolna jest celebrowane [na Północy] nie tylko jako zmiana administracji ale również jako zapoczątkowanie nowych pryncypiów i nowej teorii, jaką ma się kierować Rząd, a nawet jako upadek niewolnictwa. Dlatego też zwycięstwo P. Lincolna nie może być uznawane za nic innego jak poważną deklarację (poczyniona przez większość ludzi na Północy) wrogości wobec Południa, jej własności i instytucji. Nie może to być uznawane za nic mniejszego niż otwartą deklarację wojny – albowiem triumf tej nowej teorii Rządu niszczy własność Południa, pustoszy jej pola i kładzie podwaliny pod potworności niewolniczej insurekcji którą widzieliśmy już na San Domingo. Chodzi więc o poddanie obywateli Południa mordom, a ich żon i córek – zbeszczeczeniu i gwałtom, wszystko to by zaspokoić żadze na wpół ucywilizowanych Afrykańczyków”.

„[…] the election of Mr. Lincoln is hailed [in the North], not simply as [a] change of Administration, but as the inauguration of new princi­ples, and a new theory of Government, and even as the downfall of slavery. Therefore it is that the election of Mr. Lincoln cannot be regarded otherwise than a solemn declaration, on the part of a great majority of the Northern people, of hostility to the South, her property and her institutions—nothing less than an open declaration of war—for the triumph of this new theory of Government destroys the property of the South, lays waste her fields, and inaugurates all the horrors of a San Domingo servile insurrection, consigning her citizens to assassinations, and her wives and daughters to pollution and violation, to gratify the lust of half-civilized Africans.”

https://teachingamericanhistory.org/library/document/stephen-f-hale-to-governor-beriah-magoffin/

Floryda

[Wraz ze zwycięstwem Republikanina Abrahama Lincolna pod koniec 1860 roku,] ten anty-niewolniczy sentyment przejął polityczną władzę i grozi teraz anihilacją niewolnictwa na terenie całej Unii. Oczywiście, dla ludzi Południa niewolnictwo jest elementem szczególnie wartościowym, a jego zniszczenie zniszczy cały koncept własności.

Ta partia [Republikanie], wkrótce mająca objąć władzę w rządzie, służy tylko własnym interesom, dla nas nierozważnym, i, kierowana pełnym furii, fanatycznym szaleństwem które za nic ma w sobie wszelki sprzeciw, musi nieuchronnie zniszczyć wszelki ślad praw wyrastających z niewolniczej własności”.

“With the election of Republican Abraham Lincoln in late 1860, this anti-slavery sentiment has seized the political power, and now threatens annihilation to slavery throughout the Union. At the South and with our people, of course, slavery is the element of all value, and a destruction of that destroys all that is property.”

“This party, now soon to take possession of the powers of government, is sectional, irresponsible to us, and, driven on by an infuriated, fanatical madness that defies all opposition, must inevitably destroy every vestige of right growing out of property in slaves.”

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2001.05.0256

Mowa kamienia węgielnego (Cornerstone Speech), wygłoszona przez Alexandera H. Stephensa w Georgii 21 marca 1861 roku.

„Nowa konstytucja położyła kres na zawsze wszystkim niepokojącym kwestiom związanym z naszą osobliwą instytucją – Afrykańskie niewolnictwo, jakie istnieje wśród nas, właściwy status Murzyna w naszej cywilizacji. To była bezpośrednia przyczyna późnego zerwania i obecnej rewolucji. Jefferson w swojej prognozie przewidział to jako „skałę, na której rozpadnie się stara Unia”. On miał rację. To, co było u niego domysłem, stało się faktem. Można jednak wątpić, czy w pełni zrozumiał wielką prawdę, na której ta skała stała i stoi. W czasie tworzenia starej konstytucji dominowały poglądy, jakie on i większość czołowych mężów stanu głosiły, że zniewolenie Afrykanów było pogwałceniem praw natury; że z zasady było to złe pod względem społecznym, moralnym i politycznym. Było to zło, z którym nie wiedzieli dobrze, jak sobie radzić; ale ogólna opinia ludzi tamtych czasów była taka, że ​​w jakiś sposób, w porządku Opatrzności, instytucja ta zniknie i przeminie. […] Te pomysły były jednak zasadniczo błędne. Opierali się na założeniu równości ras. To był błąd. Był to piaszczysty fundament, na którym zbudowano ideę rządu, który – „kiedy nadeszła burza i wiał wiatr” – padł”.

Nasz nowy rząd opiera się na dokładnie przeciwnych ideach; jego fundamenty są położone, jego kamień węgielny spoczywa na wielkiej prawdzie, że Murzyn nie jest równy białemu; że niewolnictwo, podporządkowanie się rasie wyższej, jest jego naturalnym i normalnym stanem. To, nasz nowy rząd, jest pierwszym w historii świata, opartym na tej wielkiej prawdzie fizycznej, filozoficznej i moralnej. Ta prawda rozwijała się powoli, podobnie jak wszystkie inne prawdy w różnych działach nauki”.

https://pl.wikiqube.net/wiki/Cornerstone_Speech

***

Lincoln o niewolnictwie i secesji:

„Nie chciałbym pozostawiać już jakichkolwiek wątpliwości. (…) Moim najważniejszym celem w tej walce jest utrzymanie jedności Unii, nie zaś zachowanie czy likwidacja niewolnictwa. Gdybym mógł utrzymać jedność Unii, nie uwalniając żadnych niewolników, zrobiłbym to; gdybym mógł ją utrzymać, uwalniając wszystkich niewolników, uczyniłbym to bez wahania; gdybym mógł to zrobić uwalniając część z nich, a zostawiając w niewoli innych, tak właśnie bym postąpił. Wszystko, co robię odnośnie do niewolnictwa i ludności kolorowej, robię, aby zachować Unię, a jeśli z czegoś rezygnuję, czynię to, bo nie wierzę, że pomoże to zachować Unię. (…) Wyłożyłem tu swój cel zgodnie z tym, jak postrzegam swoje urzędowe obowiązki, i nie mam zamiaru naginać ich do mojego osobistego, często wyrażanego życzenia, aby wszyscy ludzie – i wszędzie – byli wolni”.

 

 

Jedna uwaga do wpisu “Lost Cause – cytaty (Część II)

  1. Pingback: Lost Cause – cytaty (Część III) | Modern Library Challenge

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s